• FREE SHIPPING
  • FREE SHIPPING

Size Chart

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

**การคืนสินค้า**

  • ลูกค้าต้องส่งสินค้าคืนผ่านช่องทางที่สั่งซื้อ เท่านั้น!!! สินค้าต้องคงสภาพสมบรูณ์ เช่น ตัวสินค้า, กล่องรองเท้า,ถุงพลาสติคที่ห่อหุ้มสินค้า, ป้ายTag, ไม้แขวนรองเท้าแตะ, อื่นๆ ที่ลูกค้าได้รับไป สภาพสินค้าที่ทางร้านจะได้รับต้องสมบูรณ์ หากชำรุดหรือมีร้อยเปื้อนดิน รอยสกปรก หรือ ผ่านใช้งานสวมใส่มาแล้ว ทางร้านไม่รับสินค้าคืนทุกกรณี ตีสินค้ากลับคืนสถานเดียวเท่านั้น!!!)

**เปลี่ยนไซส์**

  • หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนไซส์ ให้ติดต่อกลับทางแชทกับทางแอดมิน สิ่งที่ต้องทำ คือ ต้องถ่ายภาพสินค้าให้ทางร้านตรวจสอบก่อนส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยน ประกอบไปด้วย- ป้าย TAG, ตัวรองเท้า, ใต้พื้นรองเท้า, กล่องรองเท้า, ถุงสินค้า (สินค้าที่ทางร้านจะได้รับจากลูกค้าต้องสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยการใช้งาน เด็ดขาด!!! หากมีในกรณนี้ ตีสินค้ากลับคืนสถานเดียว)- เก็บค่าส่งเปลี่ยนสินค้า 60 บาท**(จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบและขั้นตอนในการจัดส่งสินค้ากลับมายังทางร้านภายหลังจากได้รับภาพถ่ายครบถ้วน)**

Enjoy with us

  • directions to your destination

  • directions to your destination